You are currently at our Latvia website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Juridisks paziņojums

Informācija šajās vietnēs nav saistoša un tiek sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Tai ir tikai informatīvs raksturs un tā neatspoguļo piedāvājumus, kā noteikts attiecīgajos tiesību aktos. Sīkāku informāciju un līguma noteikumus var iegūt pie attiecīgā pilnvarotā izplatītāja. Nav iespējams, ka, pamatojoties uz mājaslapā ietverto informāciju, varētu izveidoties līgums, kas saistīts ar tajā atainotajiem produktiem.

Continental Reifen Deutschland GmbH jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma var mainīt vai atjaunināt informāciju šajās mājaslapās un par tajās aprakstītajiem produktiem un pakalpojumiem. Ja vien citur nav norādīts, Continental Reifen Deutschland GmbH mājaslapas nesatur garantiju vai informāciju par īpašībām, kas nosaka Continental Reifen Deutschland GmbH atbildību, ne tieši, ne netieši, tostarp attiecībā uz pašreizējās informācijas derīgumu, precizitāti, pilnīgumu un kvalitāti.

Continental Reifen Deutschland GmbH neuzņemas nekādu atbildību saistībā ar savām mājaslapām. Atbildība par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem/bojājumiem, kompensācijas prasības un/vai jebkāda veida un/vai no tām izrietošajiem zaudējumiem, neatkarīgi no juridiskā pamata, kas radušies, piekļūstot mājaslapām vai tās lietojot, jo īpaši, tai skaitā jūsu datorvides inficēšanos ar vīrusiem, ar šo tiek izslēgta.

Saistību esamību un izpildi, kā arī Continental Reifen Deutschland GmbH atbildību par Continental produktiem un pakalpojumiem ekskluzīvi regulē attiecīgie līgumi, kas noslēgti attiecībā uz tiem saistībā ar Continental Reifen Deutschland GmbH standarta noteikumu un nosacījumu pašreizējo versiju, kas piemērojama katrā gadījumā.

Paziņojums par ārējām saitēm uz citām mājaslapām

Mūsu piedāvājumā ir saites uz citām mājaslapām, kas pieder trešajām pusēm, un kuru saturu mēs nevaram ietekmēt. Tāpēc mēs arī nevaram uzņemties nekādu atbildību par šo saturu. Lapu nodrošinātājs vai operators vienmēr ir atbildīgs par šo saistīto lapu saturu. Saites, to izveidošanas laikā, tika pārbaudītas, vai tajās nav atrodami iespējami juridiski pārkāpumi. Nelikumīgs saturs saišu izveides laikā netika atklāts. Tomēr nepārtraukta saistīto lapu satura pārbaude nav saprātīga, ja nav konkrētu pazīmju par juridisku pārkāpumu. Mēs nekavējoties noņemsim attiecīgās saites, ja tiks konstatēts, ka tās pārkāpj kādu likumu.

Produktu pieejamība visā pasaulē

Šī mājaslapa var saturēt informāciju par Continental produktiem, kas vēl nav pieejami jūsu valstī. Šādas informācijas klātbūtne šajā mājaslapā nenozīmē, ka Continental Reifen Deutschland GmbH vēlas paziņot, ka produkts tiks darīts pieejams visā pasaulē. Lūdzu, jautājiet savam Continental izplatītājam vai pārstāvim, lai iegūtu plašāku informāciju par nākotnes plāniem attiecībā uz produktiem, kas jums vēl nav pieejami.

Preču zīmes un autortiesības

Preču zīmes un logotipi, kas redzami šajās mājaslapās, ir Continental Reifen Deutschland GmbH vai tā meitasuzņēmumu īpašums. Neviena informācija šajās mājaslapās nav interpretējama kā licenču vai preču zīmju izmantošanas atļaujas piešķiršana. Šim nolūkam ir nepieciešama nepārprotama rakstiska Continental Reifen Deutschland GmbH piekrišana. Šo preču zīmju neatļauta izmantošana ir stingri aizliegta. Continental Reifen Deutschland GmbH aizstāvēs savas intelektuālā īpašuma tiesības visā pasaulē, ievērojot katrā gadījumā piemērojamos likumus.

Autortiesības © 2018 Continental Reifen Deutschland GmbH. Visas tiesības aizsargātas. Visi teksti, attēli, grafikas, animācijas, video, mūzika, skaņas un citi materiāli šajās vietnēs ir pakļauti Continental Reifen Deutschland GmbH un tā meitasuzņēmumu autortiesībām un citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Continental Reifen Deutschland GmbH pieder autortiesības šajā mājaslapā esošo materiālu izvēlei, koordinēšanai un sakārtošanai. Šos materiālus nedrīkst kopēt komerciālai lietošanai vai izplatīšanai. Tos nedrīkst arī modificēt vai nodot citām mājaslapām.