Znajdujesz się obecnie na naszej stronie Continental Poland. Możesz również przenieść się do jednej z wielu naszych lokalizacji na całym świecie.
Wszystkie lokalizacje

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH CONTINENTAL OPONY POLSKA SP. Z O.O.

DEFINICJE

1)    Polityka:

niniejszy dokument, Polityka przetwarzania danych osobowych Continental Opony Polska Sp. z o.o.

2)    Administrator, Continental:

Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.

3)    Dane osobowe:

informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4)    RODO:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5)    Osoba, której dane dotyczą, podmiot danych, osoba:

każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z prowadzona przez niego działalnością.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA 

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO.

Administrator stosuje się do zasady zapewnienia transparentności (przejrzystości) przetwarzania danych osobowych. Osoby których dane dotyczą są informowane o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania. Klauzule informacyjne określające zasady przetwarzania danych osobowych stanowią załącznik do niniejszej Polityki.

Administrator respektuje zasadę minimalizacji danych osobowych. Dane zbierane są w zakresie niezbędnym do danego celu przetwarzania oraz przetwarzane tylko przez wymagany i uzasadniony okres retencji.

Administrator w każdym przypadku (w poszczególnych klauzulach informacyjnych) informuje osoby, których dane dotyczą o dobrowolności lub wymogu podania danych osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązujące w Continental procedury zapewniają odpowiedni poziom poufności oraz integralności przetwarzanych danych. Do danych osobowych maja dostęp tylko osoby zapoznane z przepisami i posiadające stosowne upoważnienia.

Administrator stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa, integralność i poufność przetwarzanych przez niego danych osobowych.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do zidentyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być przekazywane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Continental oraz zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych, agencje marketingowe, czy kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).

Administrator podejmuje niezbędne kroki przy wyborze podmiotów przetwarzających i korzysta tylko z dostawców gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

TRANSFER DANYCH POZA EOG

Grupa Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (Wiążące Reguły Korporacyjne), w oparciu, o które dane mogą być przekazywane w ramach Grupy poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Osobom, których dane dotyczą, przysługują w uzasadnionych przypadkach następujące prawa:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych,
 2. Prawo uzyskania kopii danych,
 3. Prawo do sprostowania,
 4. Prawo do usunięcia danych,
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 6. Prawo do przenoszenia danych.
 7. Prawo do wycofania zgody.
 8. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw podmiotów danych może następować za pomocą następujących kanałów kontaktowych podanych poniżej.

Odpowiedź na zgłoszenia powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z administratorem danych:

 • drogą mailową na adres: rodo@continental.com
 • korespondencyjnie na adres: ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa (z dopiskiem „ochrona danych osobowych”).

KLAUZULE INFORMACYJNE

Informacje dotyczące okoliczności przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych kategorii osób stanowią załączniki do niniejszej Polityki.

KLAUZULA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

 

ADMINISTRATOR DANYCH I DANE KONTAKTOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych drogą mailową na adres: rodo@continental.com.

 

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA

1. REKRUTACJA

W celu wyboru kandydata do pracy przetwarzamy następujące dane osobowe:

a)    Dane podstawowe (imię lub imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

W zakresie danych podstawowych przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

b)    Dane dodatkowe zawarte w Państwa zgłoszeniu (np. wizerunek);

Przetwarzanie następuje na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która została wyrażona przez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego.

Zgoda może być odwołana w każdej chwili osobiście w siedzibie Spółki, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej (dane kontaktowe administratora zob. pkt 1). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Brak zgody lub jej wycofanie, nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania pracownika.

c)    Inne dane pozyskane w trakcie procesu rekrutacyjnego;

Przetwarzanie niezbędne jest do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na zatrudnianiu nowego personelu.

W ramach obecnej rekrutacji dane będą przetwarzane są przez 6 miesięcy od daty złożenia CV lub do momentu wycofania zgody (na dodatkowe dane) lub skutecznego zgłoszenia sprzeciwu (w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o uzasadniony interes pracodawcy).

2. USTALENIE, DOCHODZENIE LUB OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI

Dane mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na obronie interesów przedsiębiorcy.

Dane te przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

 

ODBIORCY DANYCH I TRANSFER DANYCH POZA EOG

W związku z prowadzoną działalnością dane mogą być przekazywane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Continental oraz zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych czy kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).

Grupa Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (Wiążące Reguły Korporacyjne), w oparciu, o które dane mogą być przekazywane w ramach Grupy poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

1)    żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2)    żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3)    żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4)    przenoszenia danych osobowych (które przetwarzane są na podstawie zgody,

5)    wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

W zakresie danych podstawowych podanie ich przez kandydata jest obowiązkiem wynikającym z Kodeksu Pracy. Brak podania tych danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne i nie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, nie mniej jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

Administrator może przetwarzać również dane o stanie zdrowia osób uczestniczących w rekrutacji zgodnie z art. 2a ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w celu realizacji obowiązków pracodawcy względem osób niepełnosprawnych. Przedstawienie pracodawcy dokumentów potwierdzających dane o stanie zdrowia jest dobrowolne.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA CONTINENTAL OPONY POLSKA SP. Z O.O. DLA PRACOWNIKÓW

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako „RODO” chcielibyśmy przekazać Ci kilka informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I DANE KONTAKTOWE

Administratorem Twoich danych osobowych jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych drogą mailową na adres: rodo@continental.com.

 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWA, OKRES RETENCJI DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a. zawarcia oraz wykonania (np. rozliczenia) umowy o pracę, podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b. umożliwienia kontaktów handlowych w ramach zawierania i realizacji umów w imieniu Spółki np. z pracownikami klientów/kontrahentów, podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tzw. prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji handlowych;

c. realizacji zobowiązań publicznoprawnych w tym w ramach ZUS oraz należności podatkowych, podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z odpowiednimi przepisami prawa;

d. realizacji obowiązków Continental wynikających z przepisów prawa, w szczególności obsługi pracowniczych planów kapitałowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;

e. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z wykonywaniem obowiązków przez pracownika, podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tzw. prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na dbaniu o dobro Spółki;

f. realizacji obowiązków wynikających z przepisów RODO (aby móc wykazać zgodność z przepisami np. w zakresie prowadzenia ewidencji upoważnień oraz realizacji praw np. w przypadku zgłoszenia przez pracownika żądania sprostowania danych), podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO obowiązek administratora danych wynikający z RODO;

g. zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego w systemach IT (w tym celu w systemach mogą być odnotowywane informacje np.: o dacie zalogowania, wylogowania, dokonywanych zmianach, przeglądaniu dokumentów przez użytkownika) – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tzw. prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na zapewnieniu ochrony informacji i dbaniu o interesy Spółki;

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu:

h. zamieszczania danych kontaktowych na stronie www Spółki, podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na informowaniu o osobach reprezentujących Spółkę;

i. przystąpienia pracownika do świadczeń fakultatywnych (np. ubezpieczenie grupowe, świadczenia medyczne, etc.) w oparciu o odrębną zgodę/przystąpienie do świadczeń, podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda; 

j. podnoszenia kwalifikacji pracowników np. w zakresie szkoleń, podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami kodeksu pracy tj. obowiązek pracodawcy podnoszenia kwalifikacji pracowników; 

 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Do powyższych celów dane mogą być pozyskiwane z rejestrów państwowych oraz w ramach informacji przekazanych przez organy administracji publicznej.

 

Oprócz tego przetwarzamy dane osobowe uzyskane bezpośrednio od pracownika przede wszystkim: dane identyfikacyjne, dane adresowe, NIP, REGON i inne potrzebne do zawarcia i rozliczenia umowy dane o wykształceniu, przebiegu pracy, absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie, rehabilitacyjne, szkoleniowe i inne), dane o zakresie obowiązków, stawce wynagrodzenia, karach i nagrodach, o dopuszczeniu pracownika do pracy na danym stanowisku oraz inne dane wymagane zgodnie z Kodeksem Pracy; dane o oddziale NFZ oraz inne dane wymagane w formularzu zgłoszenia ZUS ZUA - zgłoszenie, ZUS IUA - zmiana danych, ZUS ZWUA -wyrejestrowanie, ZUS ZCNA - zgłoszenie członka rodziny, ZAS - wniosek o ustalenie okresu zasiłkowego, OL-2 - wniosek o kontrolę zaświadczenia lekarskiego, Z15a - zgłoszenie opieki nad dzieckiem, Z15B - zgłoszenie opieki nad innym członkiem rodziny; dane kadrowe (wysługa lat pracy, stawka wynagrodzeń), dane o czasie pracy, przyznanych nagrodach, potrąceniach (składki związkowe, zajęcia komornicze itp.) numery kont dla przelewów bankowych pracownika, wizerunek.

 

DANE SZCZEGÓLNYCH KATEGORII (DANE WRAŻLIWE)

Możemy także otrzymać informację o popełnieniu przez pracownika przestępstwa, w wypadku orzeczenia wobec niego środków karnych w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska czy zakazu prowadzenia pojazdów za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w sytuacji, gdy skazany w czasie popełnienia przestępstwa prowadził pojazd wykonując pracę zarobkową (art.180 i nast. karnego wykonawczego). Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa.

 

Pracodawca może także przetwarzać informacje dotyczące zdrowia pracowników, jeśli zezwalają mu na to przepisy prawa. Sytuacja te związane są głównie wypadkami przy pracy oraz medycyną pracy.

 

CO OZNACZA PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O ZGODĘ?

Jeżeli dochodziłoby do przetwarzania danych osobowych pracownika w oparciu o zgodę (np. wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych), to:

·         zgoda jest zawsze dobrowolna;

·         zgoda może być odwołana w każdej chwili osobiście w siedzibie Spółki, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej (dane kontaktowe administratora zob. pkt 1);

·         wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

·         brak zgody lub jej wycofanie, nigdy nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania pracownika.

 

CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych osobowych, których możemy od Ciebie żądać w ramach realizacji obowiązków (np. pracodawcy, zobowiązań podatkowych) jest obligatoryjne. W tej sytuacji będziesz informowana/informowany o obowiązku podania danych. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z realizacją umowy o pracę. Jeżeli zbieralibyśmy od Ciebie zgodę to podanie danych jest dobrowolne.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe są przetwarzane przez okres zatrudnienia a dłużej:

a. w zakresie danych przechowywanych w aktach pracowniczych oraz inne elementy dokumentacji pracowniczej:

¾     wobec pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. oraz po 1 stycznia 1999r. a przed 1 stycznia 2019 r., a wobec których pracodawca nie złożył oświadczenia o zamiarze przekazania za te osoby raportu informacyjnego - przez okres 50 lat od momentu ustania stosunku pracy [art. 125a ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych];

¾     wobec pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 1999 r. a przed 1 stycznia 2019 r. , wobec których pracodawca  złożył oświadczenie o zamiarze przekazania za te osoby raportu informacyjnego oraz wobec pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. - przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł [art. 125a ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; art. 94 pkt. 9b  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy];

b. w zakresie danych nieobjętych dokumentacją pracowniczą – po upływie okresu przedawnienia roszczeń pracowniczych tj. 3 lata od daty wymagalności;

c. w zakresie danych przetwarzanych w celu dokumentacji szkoleń w zakresie BHP stanowiącej dowód w postępowaniu, którego stroną jest Spółka - nie krócej niż do upływu okresu, o którym mowa w art. 94 pkt. 9 b k.p. tj. przez okres 10 lat;

d. w zakresie danych przetwarzanych w celu dokumentacji postępowań wypadkowych (wypadki w pracy, wypadki w drodze do/z pracy) - przez okres 10 lat od daty wypadku (art. 234 § 31 k.p.)

e. w zakresie danych związanych z wystawieniem faktur celem rozliczenia umowy: w przypadku dokumentów podatkowych - przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku; w przypadku dowodów księgowych dotyczących środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym - przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione; w przypadku pozostałych dowodów księgowych i sprawozdań (np. dokumentacja finansowo-księgowa dotycząca zapomóg/pożyczek z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej) – przez 5 lat [art. 74 ustawy o rachunkowości];

f. w zakresie danych przetwarzanych w związku z udzielaniem świadczeń z ZFŚS - przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń z tego wynikających. Spółka dokonywać będzie przeglądu tych danych osobowych, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania i usunie dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji celów wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

g. dane przetwarzane poprzez służbową pocztę elektroniczną zostaną zarchiwizowane na maksymalny okres 1 roku po zakończenia stosunku pracy wyłącznie w celu wysyłania automatycznej odpowiedzi o treści powiadamiającej nadawców o tym, że skrzynka e-mail pracownika nie jest aktywna. W uzasadnionych przypadkach dane, o których mowa mogą być przetwarzane powyżej okresu 1 roku w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

h. w zakresie pozostałych danych – przez okresy wymagane innymi przepisami (np. podatkowymi) lub przez okresy przedawnienia roszczeń (ze stosunku pracy – 3 lata, dla roszczeń osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne lub roszczeń w stosunku do takich osób – 10 lat).

 

Dane osobowe mogą być usunięte lub zanonimizowane wcześniej, jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw (gdy dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub wycofasz zgodę, o której mowa powyżej (chyba, że pomimo zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody Spółka w dalszym ciągu dysponować będzie inną podstawą przetwarzania danych osobowych – w tym zakresie informacja zostanie przekazana odrębnie).

 

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ODBIORU AKT OSOBOWYCH

·         W czasie trwania stosunku pracy, w przypadku zmiany prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, pracownikowi przysługuje prawo odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Spółkę informacji o jej zmianie.

 

·         W czasie trwania stosunku pracy jak i po jego rozwiązaniu, pracownik ma prawo żądać wydania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej. Wydanie nastąpi na udokumentowany wniosek pracownika lub byłego pracownika. Wniosek powinien być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

 

·         W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy zgromadzona dokumentacja pracownicza będzie możliwa do odbioru przez byłego pracownika do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu jej przechowywania wskazanego w niniejszej klauzuli. W przypadku nieodebrania dokumentacji we wskazanym czasie, ulegnie ona zniszczeniu w ciągu 12 miesięcy od upływu okresu jej przechowywania. Po upływie terminu odbioru dokumentacja może jednak zostać wydana byłemu pracownikowi, jeżeli nie została jeszcze zniszczona.

 

Możliwość złożenia wniosku o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej oraz prawo odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej - w przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika - przysługuje:

 • dzieciom własnym pracownika, dzieciom drugiego małżonka pracownika oraz dzieciom przez niego przysposobionym;
 • przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnukom, rodzeństwu i innym dzieciom pracownika, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
 • małżonkowi pracownika (wdowie i wdowcowi);
 • rodzicom pracownika, w tym ojczymowi i macosze, oraz osobom przysposabiającym.

 

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH I TRANSFERZE DANYCH POZA EOG

Dane mogą być przekazywane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Continental oraz zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych czy kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).

Grupa Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (Wiążące Reguły Korporacyjne), w oparciu, o które dane mogą być przekazywane w ramach Grupy poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

a.  Przysługuje Ci prawo:

·         dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych;

·         przenoszenia danych;

·         prawo do sprostowania i usunięcia danych;

·         ograniczenia przetwarzania;

·         do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa;

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

(zob. więcej: www.uodo.gov.pl). Zachęcamy także do zapoznania się z ulotką na temat przysługujących Ci praw dostępną na https://www.gov.pl/cyfryzacja/RODO-informator

b. Prawo sprzeciwu:

Za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Spółki, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. Sprzeciw możesz zgłosić w sposób wskazany poniżej (w części jak się z nami kontaktować).

 

JAK MOŻESZ REALIZOWAĆ SWOJE PRAWA?

Swoje prawa możesz realizować osobiście w siedzibie Spółki, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej. 

KLAUZULA INFORMACYJNA CONTINENTAL OPONY POLSKA SP. Z O.O.  DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW (UMOWA ZLECENIE)

 

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I DANE KONTAKTOWE

Administratorem Twoich danych osobowych jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych drogą mailową na adres: rodo@continental.com.

 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWA, OKRES RETENCJI DANYCH

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Retencja

W celu wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także wykonania umowy (Artykuł 6.1 (b) RODO)

Do momentu zakończenia umowy.

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przestrzeganie zobowiązań prawnych, którym podlega administrator (Artykuł 6.1 (c) RODO) zgodnie z polskim Prawem Pracy i przepisami dotyczącymi zatrudnienia.

5 pełnych lat po zakończeniu umowy.

W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowej.

przestrzeganie zobowiązań prawnych, którym podlega Continental (Artykuł 6.1 (c) RODO) w związku z przepisami o rachunkowości oraz innymi przepisami podatkowymi

5 pełnych lat po rozwiązaniu umowy.

W celu realizacji obowiązków Continental wynikających z przepisów prawa, w szczególności obsługi pracowniczych planów kapitałowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przestrzeganie zobowiązań prawnych, którym podlega administrator art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Do momentu zakończenia umowy.

W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

prawnie uzasadniony interes Continental danych polegający na ochronie jego praw (Artykuł 6.1 (f) RODO) polegający na dbaniu o interes gospodarczy spółki

6 pełnych lat od zdarzenia mogącego wywołać roszczenia lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

     

 

ODBIORCY DANYCH I TRANSFER DANYCH POZA EOG

Dane mogą być przekazywane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Continental oraz zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych czy kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).

Grupa Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (Wiążące Reguły Korporacyjne), w oparciu, o które dane mogą być przekazywane w ramach Grupy poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

TWOJE PRAWA

Ze względu na fakt, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4) przenoszenia niektórych danych osobowych, które przekazałeś do Continental osobiście,

5) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne by zawrzeć i wykonać umowę cywilnoprawną. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy cywilnoprawnej ani prawidłowe wykonanie zadań zleceniodawcy.

KLAUZULA DLA DOSTAWCÓW

Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

ADMINISTRATOR DANYCH I DANE KONTAKTOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: rodo@continental.com.

 

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Retencja

1) nawiązywanie relacji handlowych – zakupy

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na zakupie towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

2) zawarcie i wykonanie umowy kupna

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

do momentu rozwiązania umowy

3) składanie reklamacji, skarg, wniosków

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o jakości dostaw

rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

4) prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków

5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego

5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na obronie interesów przedsiębiorcy

6 lat od zakończenia współpracy lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

    

 

ODBIORCY DANYCH I TRANSFER POZA EOG

Dane mogą być przekazywane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Continental oraz zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych czy kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).

Grupa Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (Wiążące Reguły Korporacyjne), w oparciu, o które dane mogą być przekazywane w ramach Grupy poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

1)    żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2)    żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3)    żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4)    przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy),

5)    wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawieranie umów, czy ich wykonanie.

KLAUZULA DLA KLIENTÓW

Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

 

ADMINISTRATOR DANYCH I DANE KONTAKTOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: rodo@continental.com.

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Retencja

1) nawiązywanie relacji handlowych – sprzedaż

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dążeniu do sprzedaży usług

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

2) zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

do momentu rozwiązania umowy

3) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o jakości i wizerunek przedsiębiorcy

rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

4) prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków

5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego

5) windykacja należności

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na utrzymaniu płynności finansowej

do momentu pełnego rozliczenia lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

6) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na obronie interesów przedsiębiorcy

6 lat od zakończenia współpracy lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

7) marketing usług własnych

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy

przez okres utrzymywania relacji biznesowych lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

8) marketing usług / towarów obcych – partnerów

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na sprzedaży usług i promowaniu partnerów gospodarczych

przez okres utrzymywania relacji biznesowych lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

    

 

ODBIORCY DANYCH I TRANSFER DANYCH POZA EOG

Dane mogą być przekazywane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Continental oraz zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych, agencje marketingowe, czy kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).

Grupa Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (Wiążące Reguły Korporacyjne), w oparciu, o które dane mogą być przekazywane w ramach Grupy poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

1)    żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2)    żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3)    żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4)    przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy)

5)    wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne by zawrzeć i w prawidłowy sposób zrealizować umowę. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie umowy oraz realizacja celów opisanych w niniejszej klauzuli.  

Klauzula dla reprezentantów kontrahentów

Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

 

ADMINISTRATOR DANYCH I DANE KONTAKTOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: rodo@continental.com.

 

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Retencja

1) nawiązywanie relacji handlowych – sprzedaż z podmiotem, którego reprezentuje dana osoba

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dążeniu do sprzedaży usług

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

2) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o jakości i wizerunek przedsiębiorcy

rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

3) prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków

5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego

4) ściąganie należności

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na utrzymaniu płynności finansowej

do momentu pełnego rozliczenia lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na obronie interesów przedsiębiorcy

6 lat od zakończenia współpracy lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

6) marketing usług własnych

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy

przez okres utrzymywania relacji biznesowych lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

7) marketing usług / towarów obcych – partnerów

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na sprzedaży usług i promowaniu partnerów gospodarczych

przez okres utrzymywania relacji biznesowych lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

    

ODBIORCY DANYCH I TRANSFER DANYCH POZA EOG

Dane mogą być przekazywane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Continental oraz zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych, agencje marketingowe, czy kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).

Grupa Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (Wiążące Reguły Korporacyjne), w oparciu, o które dane mogą być przekazywane w ramach Grupy poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

1)    żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2)    żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3)    żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4)    wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy z Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą. Bez podania danych niemożliwe jest wykonanie zobowiązań wynikających z umowy pomiędzy stronami współpracy.

Klauzula dla osób korespondujących

Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

 

ADMINISTRATOR DANYCH I DANE KONTAKTOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: rodo@continental.com.

 

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Retencja

1) rejestracja korespondencji
i udzielanie odpowiedzi

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowe realizowanie płatności dla dostawców, dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi

10 lat od nadania lub odebrania korespondencji lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

2) dochodzenie roszczeń
i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na obronie interesów przedsiębiorcy

do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

ODBIORCY DANYCH I TRANSFER DANYCH POZA EOG

Dane mogą być przekazywane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Continental oraz zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych czy kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).

Grupa Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (Wiążące Reguły Korporacyjne), w oparciu, o które dane mogą być przekazywane w ramach Grupy poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

1)    żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2)    żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3)    żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4)    wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.

Klauzula dla użytkowników stron internetowych

Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Szczegółowe informacje dotyczące danych gromadzonych przez serwisy www prowadzone przez Continental Opony Polska oraz informacje na temat plików cookie, znajdują się na poszczególnych stronach w odrębnych dedykowanych sekcjach (np. w zakładkach Polityka Prywatności, Polityka dotycząca plików cookie).

 

ADMINISTRATOR DANYCH I DANE KONTAKTOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: rodo@continental.com.

 

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Retencja

1) korzystanie ze strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na prowadzeniu strony internetowej

2 lata od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na obronie interesów przedsiębiorcy

do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

    

 

ODBIORCY DANYCH I TRANSFER POZA EOG

Dane mogą być przekazywane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Continental oraz zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych czy kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).

Grupa Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (Wiążące Reguły Korporacyjne), w oparciu, o które dane mogą być przekazywane w ramach Grupy poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

1)    żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2)    żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3)    żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4)    wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie, aby skorzystać ze strony internetowej. Bez podania swoich danych, nie jest możliwe nawiązanie połączenia i zapoznanie się z treścią strony www.

Klauzula informacyjna dla osób realizujących prawa podmiotów danych wynikające z RODO

ADMINISTRATOR DANYCH I DANE KONTAKTOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych drogą mailową na adres: rodo@continental.com.

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA

Dane przetwarzane są w celach:

1) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą w związku z przekazanym wnioskiem dotyczącym realizacji praw podmiotu danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego określonego w art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

2) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego m.in.  na obronie swoich interesów, dbaniu o dobre imię spółki i ochronę marki, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ODBIORCY DANYCH I TRANSFER POZA EOG

Dane mogą być przekazywane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Continental oraz zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych czy kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).

Grupa Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (Wiążące Reguły Korporacyjne), w oparciu, o które dane mogą być przekazywane w ramach Grupy poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

1)    żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2)    żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3)    żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4)    wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie, aby zrealizować swoje uprawnienia wynikające z RODO. Bez podania danych nie będzie możliwa weryfikacja tożsamości osoby, której dane dotyczą i realizacja jego praw. 

Klauzula informacyjna dla uczestników eventów organizowanych przez Continental Opony Polska

Podczas spotkań organizowanych przez Continental Opony Polska może być rejestrowany obraz i dźwięk. W takim wypadku organizator każdorazowo poinformuje o tym fakcie uczestników spotkania. Zgromadzony materiał może zostać wykorzystany w materiałach promocyjnych, w celu promocji marki oraz produktów i usług Continental.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa wizerunek został utrwalony, prosimy o poinformowanie o tym organizatora podczas wydarzenia lub mailowo, na adres podany w klauzuli informacyjnej.

ADMINISTRATOR DANYCH I DANE KONTAKTOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: rodo@continental.com.

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA

Dane przetwarzane będą w celu promocji marki Continental oraz wydarzeń organizowanych przez Continental Opony Polska.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest promowanie marki oraz produktów i usług administratora danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od czasu organizacji wydarzenia lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

ODBIORCY DANYCH I TRANSFER POZA EOG

Dane mogą być przekazywane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Continental oraz zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych, agencje marketingowe czy kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).

Grupa Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (Wiążące Reguły Korporacyjne), w oparciu, o które dane mogą być przekazywane w ramach Grupy poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

·         żądania dostępu do swoich danych osobowych,

·         żądania sprostowania swoich danych osobowych,

·         żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

·         wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne.