#Teknologi & Innovation

Continentals ansvarsfulla framställning av naturgummi

Lär dig mer om Continentals planer för hållbara och ansvarsfulla inköp av naturgummi

Close up on plant

Continental har under lång tid engagerat sig för att uppnå en större transparens och hållbarhet längs företagets globala leveranskedjor. Vi strävar efter konkreta förbättringar genom vår helhetssyn. Detta är också anledningen till att vi genomför en mängd aktiviteter för att säkerställa ett ansvarsfullt urprung för samtliga våra råvaror senast år 2050. År 2030 är målet att allt naturgummi vi köper ska komma från hållbara källor.

Continental anser att naturgummi har ett hållbart ursprung om miljömässiga, sociala och människorättsrelaterade risker bedömts, övervakats och minimerats. Det gäller hela leveranskedjan för naturgummi, från direkta och indirekta leverantörer till småbrukare. Detta är också angivet i vår due dilligence, vår process för att granska en extern part.

Vi är övertygade om att vi endast via en gemensam insats med samtliga våra intressenter kan mildra risker och negativa effekter på arbetare, samhällen, skogar, biologisk mångfald och jordbruksmark. Därför engagerar vi oss i olika projekt både inom och utanför däckindustrin, till exempel genom vårt projekt för att köpa naturgummi på ett hållbart sätt.

Vi har satt upp ambitiösa mål för oss själva när det gäller hållbarhet:

 • Senast år 2050 ska våra däck vara tillverkade av 100 procent hållbara material.
 • Senast 2050 kommer vår leveranskedja inom däck att vara 100 procent koldioxidneutral.
Rubber trees

Definitionen av ansvarsfullt framställt naturgummi

För Continental är naturgummi från hållbara källor en förnybar resurs med en transparent leverantörskedja. Enligt vår due diligence ska vi arbeta för att upprätthålla mänskliga rättigheter, minska miljöpåverkan och bidra till samhällets försörjning och produktivitet. Samtidigt ska värdekedjan vara rättvis och jämlik.

 • Upprätthålla arbetsrätt
 • Mångfald och inkludering
 • Tillräcklig och säker konsumtion av mat och vatten
 • Respekt för markrättigheter
 • Ingen korruption
 • Ingen skogsskövling
 • Värna om skyddsvärden och kollager
 • Nollavfall
 • Ingen användning av skadliga kemikalier
 • Effektivt utnyttjande av naturresurser
 • Koldioxidneutralitet längs hela leveranskedjan
 • Rättvis fördelning av kostnader och intäkter längs hela värdekedjan
 • Full transparens
 • Due diligence från odling till fabrik
 • Sanering/ Migrationsinitiativ
 • Engagemang från intressenter

Hur Continental säkerställer ansvarsfullt framställt naturgummi

Naturgummi anses ha ett ansvarsfullt ursprung om, baserat på vår due diligence-strategi, riskerna har minimerats på samtliga nivåer i vår leveranskedja. I vårt due diligence-system har vi definierat minimikriterier i enlighet med GPSNR (Global Platform for Sustainable Natural Rubber). Dessa kriterier som måste uppfyllas för att ett naturgummi ska klassificeras som "ansvarsfullt anskaffat gummi". Vårt due diligence-system innefattar flera processer och verktyg som syftar till att bedöma, mildra och övervaka miljömässiga, sociala och människorättsrelaterade risker för direkta och indirekta leverantörer längs hela värdekedjan. Dessa verktyg inkluderar vår inköpspolicy för hållbart naturgummi, digitala riskanalyssystem samt verifierade självutlämnande förfaranden. Som en av grundarna av Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPNSR) är Continental också aktivt involverad i utvecklingen av globala riktlinjer för hållbart naturgummi och implementerar konsekvent överenskomna riktlinjer.

Continentals policy för inköp av hållbart naturgummi specificerar tydliga ansvarsområden och åtaganden för alla våra partners längs hela värdekedjan för naturgummi. För att säkerställa efterlevnad av de definierade principerna i sina inköpspolicys använder Continental digitala riskanalyssystem. För alla direkt och centralt hanterade leverantörer (Tier 1) bedömer vi mänskliga rättigheter, miljörisker och etiska risker i våra leverantörers affärs- och upphandlingsprocesser, särskilt baserat på verifierad självrapportering med hjälp av tredjepartspartners.

Det gröna däckkonceptet

För att öka transparensen och hållbarheten längs leveranskedjan samarbetar Continental aktivt med konkurrenter och intressenter genom olika industrisamarbeten. Som en innovatör inom naturgummisektorn introducerade Continental och partners (Michelin, SMAG) ett joint venture, Rubberway, 2019. Det arbetar för digital riskanalys av leveranskedjan uppströms (Tier 1 - Tier X).

Sedan 2018 har Continental varit involverat i ett gemensamt projekt med den tyska biståndsmyndigheten GIZ i indonesiska Västra Kalimantan, Borneo, för att förebygga hållbarhetsrisker. Småbrukare inom naturgummisektorn utbildas för att odla högkvalitativa råvaror i linje med tydligt definierade hållbarhetskriterier. Syftet är att förbättra projektdeltagarnas inkomster genom naturgummi av högre kvalitet.

Våra experter har under många år forskat på nya, innovativa hållbara material som naturgummi från rysk maskros. Huvudsyftet med projektet Taraxagum är att i framtiden upphöra med importen av naturgummi från tropikerna för att istället producera det så nära däckfabrikerna som möjligt. På så sätt förhindras pågående skövling samtidigt som CO2-utsläppen från långa transportvägar kan minskas.

Taraxagum karta

Tillsammans med Security Matters (SMX), ett företag som fokuserar på digitalisering av fysiska objekt i blockkedjan, arbetar vi med att utveckla och testa en markörteknik för naturgummi. Den speciella markörtekniken, som har vidareutvecklats av projektpartnerna för användning i naturgummi, är tänkt att bidra till ännu större transparens och spårbarhet längs hela värdekedjan av däck och tekniska gummiprodukter från Continental i framtiden.

Försedd med speciella säkerhetsdetaljer möjliggör användningen av markörämnen osynlig märkning av naturgummi med information om dess exakta geografiska ursprung. Med hjälp av speciella läsanordningar och specialutvecklad programvara kan informationen om naturgummit och dess ursprung avläsas. Som en del i industrialiseringen av denna teknik skulle det också vara möjligt att koppla markörtekniken till blockkedje-teknik, som är känd för att vara särskilt säker mot förfalskningar.

Med omedelbar verkan kommer Continental att hantera en del av sina inköp av naturgummi genom en ny digital handelsplattform utformad för att säkerställa större transparens och hållbarhet i leveranskedjan. Den nya HeveaConnect-plattformen validerar viktiga aspekter av en hållbar leveranskedja och säkerställer efterlevnad genom transparens och specialerbjudanden. Marknadsaktörerna får standardiserad information om kvalitet, spårbarhet och efterlevnad av sociala och miljömässiga standarder samt information om genomsnittliga försäljningspriser.

Relaterat innehåll