You are currently at our Sweden website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Juridiskt meddelande

Användning av webbplatser, produktansvar

Informationen på dessa webbplatser är inte bindande och tillhandahålls uteslutande i informationssyfte. Det är endast av informativ karaktär och representerar inte erbjudanden som definieras i relevanta lagbestämmelser. Mer detaljerad information och avtalsvillkor kan erhållas från relevant auktoriserad återförsäljare. Det är inte möjligt att ett avtal som rör varor som presenteras uppstår på grundval av informationen på webbplatsen.

Informationen på dessa webbplatser och de produkter och tjänster som beskrivs på den kan ändras eller uppdateras av Continental Däck Sverige när som helst utan föregående meddelande. Såvida det inte uttryckligen anges någon annanstans, innehåller Continental Däck Sverige ABs webbplatser inga garantier eller information om egenskaper som helst som ger upphov till ansvar från Continental Reifen Deutschland GmbH, vare sig uttryckligen eller underförstått, inklusive med avseende på aktuell giltighet, riktighet, fullständighet och kvalitet av den berörda informationen.

Continental Däck Sverige AB tar inget ansvar i samband med sina webbplatser. Ansvar för alla direkta eller indirekta förluster/skador, anspråk på ersättning och/eller följdskador av vilket slag och vilken rättslig grund det än är, som uppstår till följd av att du besöker eller använder webbplatserna, i synnerhet inklusive infektion av din datormiljö med virus , är härmed utesluten.

Förekomsten och fullgörandet av förpliktelser och Continental Däck Sverige AB ansvar för Continentals produkter och tjänster regleras uteslutande av de respektive avtalsavtal som ingåtts med avseende på dem i samband med den aktuella versionen av Continental Däck Sverige ABs standardvillkor som gäller i varje enskilt fall.

Meddelande om externa länkar till andra webbplatser

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser som tillhör tredje part, över vilka vi inte har något inflytande avseende innehållet. Därför kan vi inte heller acceptera något ansvar för detta andra innehåll. Sidans respektive leverantör eller operatör är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser när länkarna skapades. Olagligt innehåll upptäcktes inte när länkarna skapades. Fortlöpande inspektion av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimligt utan konkreta indikationer på lagöverträdelse. Vi kommer omedelbart att ta bort de relevanta länkarna om de visar sig bryta mot någon lag.

Produkttillgänglighet över hela världen

Denna webbplats kan innehålla information om Continental-produkter som ännu inte är tillgängliga i ditt land. Förekomsten av sådan information på denna webbplats innebär inte en avsikt från Continental Däck Sveriges sida att meddela att produkten kommer att göras tillgänglig över hela världen. Fråga din Continental-återförsäljare eller representant för mer information om framtida planer för produkter som ännu inte är tillgängliga för dig.

Varumärket och copyright

© Copyright 2018 Continental.​

Continental förbehåller sig alla rättigheter till sina varumärken, kommersiella beteckningar, titlar på verk och/eller någon annan form av dess immateriella egendom som avbildas och/eller används på dessa webbplatser. Ingenting på dessa webbplatser ska tolkas som att det ger någon licens eller annan rätt att använda någon immateriell egendom som ägs av Continental. All immateriell egendom som ägs av Continental får endast användas efter skriftligt medgivande från Continental, såvida det inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

Continental menas Continental Aktiengesellschaft, Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Tyskland, och alla juridiska personer som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras direkt eller indirekt av eller under gemensam kontroll med Continental Aktiengesellschaft, så länge som sådan kontroll existerar. "Kontroll" betyder direkt eller indirekt ägande av mer än 50 % av en sådan juridisk persons rösträtter eller kapital.