# CO₂ Emissions & VECTO

Mere om CO₂ emissions & VECTO

Alt du skal vide om de nye HDV CO₂-emissionsregler og VECTO.

Hvad er de nye CO2-emissionsregler?

Europas første regulering af kuldioxid (CO2) for tunge køretøjer har et meget simpelt mål: Radikalt at reducere CO2-emissionerne fra lastbiler, busser og turistbusser.

For at opnå dette i hele EU trådte Europa-Parlamentets forordning (EU) 2019/1242 i kraft den 14. august 2019. Den er designet til at komplementere emissionsstandarder for personbiler og hjælpe vejtransportindustrien med at bekæmpe klimaændringer i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Som Europa-Parlamentet forklarer: “Det giver en klar vej for reduktion af CO2-emissionerne fra vejtransportsektoren og bidrager til det bindende mål om mindst en reduktion på 40 % af de nationale drivhusgasemissioner i hele økonomien inden 2030 i forhold til 1990.”

Logistics center in industrial city zone from above. Aerial view of trucks loading at logistic center

Ambitiøse mål

For at nå sit mål kræver forordningen, at køretøjsfabrikanter (OEM’er) fastsætter flådedækkende CO2-emissionsmål for deres køretøjer. I 2025 vil disse kræve en reduktion af de gennemsnitlige CO2-emissioner fra tunge køretøjer med 15 % i forhold til referenceværdien for 2019-20. Inden 2030 bør disse emissioner være faldet med 30 % i forhold til 2019-20.

Large trucks account for up to 70% of the total emissions from heavy-duty vehicles.

I første omgang gjaldt dette kun for lastbiler med en maksimal totalvægt på 16 tons eller mere produceret fra januar 2019 og frem. Fra januar 2020 er også lette leveringskøretøjer med en totalvægt på 7,5 tons eller mere blevet omfattet.

Forordningen gælder for en lang række lastbiler – fra to aksler og opefter og enten stive eller leddelte. Køretøjer som disse bidrager med 70 % af de samlede CO2-emissioner fra tunge køretøjer. Ved udgangen af 2022 vil forordningen være blevet revideret og sandsynligvis også udvidet til at omfatte trailere, busser og turistbusser.

Målet er simpelt. Ifølge Europa-Parlamentet: “En sådan trinvis tilgang giver (også) et klart og tidligt signal om at fremskynde markedsintroduktionen af energieffektive teknologier og tunge køretøjer med nul- og lav emission.”

De OEM’er, hvis gennemsnitlige emissioner overstiger kurven, vil blive straffet med emissionsgæld.

Trucks, buses and coaches account for 6% of total EU carbon emissions.

Hvorfor er de nye regler for CO2-udledning vigtige?

Our reliance on road transport sees trucks, buses and coaches generate 6% of all the European Union’s carbon emissions. They make up almost one quarter of total road transport carbon dioxide (CO2) emissions.

Vores afhængighed af vejtransport betyder, at lastbiler, busser og turistbusser genererer 6 % af alle EU’s CO2-emissioner. De tegner sig for næsten en fjerdedel af vejtransportens samlede kuldioxid (CO2)-emissioner.

Og disse emissioner er på en opadgående kurve. Efterspørgslen efter vejtransport – en industri kendt for sin afhængighed af fossile brændstoffer – er stigende. Europa-Parlamentet hævder allerede, at 25 % af EU’s CO₂-emissioner fra transport er genereret af tunge køretøjer. Ifølge EU-Kommissionen: “Uden yderligere handling forventes andelen af CO2-emissioner fra tunge køretøjer at vokse med omkring 9 % mellem 2010 og 2030.”   

På trods af disse fakta har der indtil nu ikke været krav om reduktion af CO2-emissioner for tunge køretøjer. Der er ingen tvivl om, at det er nødvendigt, som Europa-Parlamentet konkluderede i 2019: “For at bidrage til målene i Paris-aftalen skal omstillingen af hele transportsektoren til nul-emissioner fremskyndes.”

Paris-aftalen inden for rammekonventionen om klimaændringer (UNFCCC) blev underskrevet i 2016. Hensigten er at begrænse den gennemsnitlige globale temperaturstigning fra førindustrielle niveauer til under 1,5°C.

Reduktion af emissioner

For at klare dette er det nødvendigt at reducere CO2-udledningen radikalt. Hvis EU skal nå sin reduktion på 60 % fra 1990-niveauet inden 2050, er fokus på tunge køretøjer afgørende.

Ud over disse miljøhensyn har det andre fordele at gøre tunge køretøjer mere effektive. At tilskynde fabrikanter til at sænke CO2-emissionerne fra deres nye køretøjer, samtidig med, at de udvikler nye nul-udstødningskøretøjer, vil forbedre europæiske bilproducenters konkurrenceevne på det globale marked.

Yderligere fordele

Den gennemsigtighed, forordningen medfører, vil gøre det muligt for transportvirksomheder øjeblikkeligt at sammenligne tilbud fra forskellige producenter. Dette vil hjælpe dem med at træffe mere informerede købsbeslutninger. Dette vil igen reducere brændstofregningen, som for de fleste HDV’er tegner sig for ca. en tredjedel (30 %) af de samlede driftsomkostninger.

A Truck passes a gas station during night.

Hvad er VECTO, og hvorfor opstod det?

At komme med en regel er nemt nok. Det er ikke helt så ligetil at finde på en måde at håndhæve den på. Og det er derfor VECTO har været undervejs i mange år. VECTO står for ”Vehicle Energy Consumption Calculation Tool” og er et computerstøttet simuleringsprogram. Det er udviklet af Europa-Kommissionen til at anvende en række parametre til at beregne et tungt køretøjs brændstofforbrug og dermed dets CO2-emissioner.

Mangfoldighed af køretøjer

Før 2019 var der ingen mulighed for nøjagtigt at måle lastbilers udstødningsemission. De skadelige emissioner fra deres motorer blev skønsmæssigt vurderet. Men motoren på en lastbil, der transporterer mursten, vil bruge meget mere brændstof og producere langt flere emissioner end den samme motor, der trækker en trailer lastet med skumblokke.

Hvis du ikke kan måle emissioner, hvordan håndhæver du så en regulering designet til at reducere dem? Problemets kerne for lovgivere er, at i modsætning til biler, som på et meget grundlæggende niveau er stort set ens og bruges på nogenlunde samme måde, er lastbiler alle meget forskellige.

Som Europa-Kommissionen konkluderede, er der bogstaveligt talt millioner af typer tunge køretøjer. To modeller har muligvis den samme motor, men bruger en anden gearkasse og har en anden akselkonfiguration. De kan have forskellige dæk fra den ene aksel til den næste. Nogle aksler kan have enkelthjul, andre tvillingehjul. Og selvfølgelig vil de blive brugt til meget forskellige slags arbejde.

Men da VECTO er et simuleringsværktøj, kan det tilpasses til specifikke lastbiler. Det betyder, at det kan simulere CO2-emissioner og brændstofforbrug for enhver lastbil. Ved at gøre det er det muligt at vurdere det samlede emissionsniveau i hele industrien. Og det gør det muligt at skabe og håndhæve loven.

Løsningen, konkluderede forskerne, var modelsimulering. Dette gør det muligt at vurdere hele køretøjet under hensyntagen til alle dets vigtige komponenter såsom motor, transmission og dæk, samt hvordan det bruges.

På kort sigt kan producenter vurdere deres køretøjer, før de sælges, og detaljerne vil blive offentliggjort for at hjælpe købere med at træffe en mere informeret beslutning.

Simulering

Hvordan virker VECTO egentlig?

Værktøjet ”The Vehicle Energy Consumption Calculation Tool” – forkortet VECTO – er et computer-simuleringsprogram. Når dette program er fodret med relevante data for tunge køretøjer samt informationer om, hvordan lastbilen er konfigureret og brugt, vil det køre en simulering for at beregne køretøjets brændstofforbrug og CO2-emissioner.

Dette gør det muligt at beregne CO2-udledningen mere nøjagtigt for at langt større antal køretøjer end ved at udføre en simpel fysisk test.

Køretøjsdata, som VECTO har brug for

  • Køretøjskategori: Er det en lastbil eller en traktor?
  • Akselkonfiguration: Hvor mange aksler har køretøjet, og hvad er drivkonfigurationen? Jo flere hjul der er drevet, jo større vil brændstofforbruget generelt være
These different parameters effect the fuel consumption of trucks.
  • Vægt: Hvad er køretøjets maksimale driftsvægt, inklusive chassis, karrosseri, motor, væsker, brændstof, fører og passager, trailer og last? Hvad er dens egenvægt dvs. uden fører, passager eller last?
  • Dæk: Hvad er deres størrelse og rullemodstandskoefficient osv.
  • Motorkarakteristika: Hvad er motorens kapacitet, dens brændstofkort og fulde belastningskurve?
  • Transmission: Hvilken slags gearkasse og slutdrev har køretøjet? Hvad er dens gearforhold, og hvad er friktionstabene?
  • Hjælpeudstyr: Hvilket andet udstyr driver køretøjets motor, såsom klimaanlæg, ratpumpe, køleventilator og luftkompressor, og hvor meget strøm bruger disse?

Hvordan køretøjet bruges

For at opnå et nøjagtigt benchmark anvendes der et udvalg af standardiserede og realistiske parametre for ruter og anvendelsesformer til følgende:

  • Chaufføradfærd: Hvilken type rute er det? Langdistance (få stop ved konstant hastighed), regional fordeling (flere stop, variabel hastighed) eller by (flere stop, lav hastighed). Og hvad er karakteristikaene for bremsning, acceleration, hastighedsprofil og gearskiftestrategien?
  • Last: Hvor meget vægt bærer køretøjet, og hvor og hvordan er dette fordelt?
  • Køretøjets konfiguration: Hvis køretøjet er en leddelt lastbil, hvilke lastbil- og trailerkombinationer kan det så bruges sammen med?

Hvorfor er dette nødvendigt?

På kort sigt vil VECTO-værktøjet blive brugt af køretøjsfabrikanterne (OEM’erne). De vil bruge oplysningerne til at oprette en kundeinformationsfil. Hos forhandlere vil dette blive indarbejdet i salgssystemet, så kunderne øjeblikkeligt kan sammenligne ydeevnen af forskellige køretøjer. Når de køber et køretøj, modtager de en kopi af kundeinformationsfilen for deres specifikke køretøj.

VECTO vil også hjælpe OEM’erne med at måle, hvor godt de forskellige teknologier, de udvikler, fungerer i den virkelige verden, da de vil være i stand til at udføre nøjagtige ”før” og ”efter” sammenligninger. Og selvfølgelig vil de være i stand til at arbejde tæt sammen med deres leverandører om nye produkter såsom dæk med lav rullemodstand.

Insert download document