You are currently at our Denmark website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Juridisk meddelelse

Brug af websider, produktansvar

Oplysningerne på disse websider er ikke bindende og gives kun for at informere. Oplysningerne er der kun for at informere og udgør ikke tilbud som defineret i den relevante lovgivning. Mere detaljerede oplysninger og kontraktbetingelser kan fås hos den relevante, autoriserede forhandler. Det er ikke muligt at lave en kontrakt for fremviste goder baseret på oplysninger på hjemmesiden.

Oplysningerne på disse websider og de produkter og tjenester, der er beskrevet på den, kan til enhver tid og uden forudgående meddelelse ændres eller opdateres af Continental Dæk Danmark A/S. Med mindre det udtrykkeligt fremgår andetsteds, indeholder Continental Dæk Danmark A/S's websider ingen garantier eller oplysninger om nogen som helst forhold, der giver anledning til ansvar hos Continental Dæk Danmark A/S, hverken udtrykkeligt eller implicit, herunder angående den nuværende gyldighed, nøjagtighed, fuldkommenhed og kvalitet af de omhandlede oplysninger.

Continental Dæk Danmark A/S accepterer intet ansvar i forbindelse med sine websider. Ansvar for direkte eller indirekte skade/tab, godtgørelseskrav og/eller driftstab af enhver art og på et hvilket som helst retsgrundlag, der er et resultat af dit besøg på eller brug af websiderne, herunder især virus i dit computermiljø, frasiges hermed.

Eksistensen og opfyldelsen af forpligtelser og Continental Dæk Danmark A/S's ansvar for Continental-produkter og -tjenester styres udelukkende af de respektive kontraktmæssige aftaler, der er indgået om disse, sammen med den nuværende version af Continental Dæk Danmark A/S's standardvilkår og -betingelser, som gælder i hvert tilfælde.

Meddelelse om eksterne links

Vores tilbud indeholder links til eksterne websites tilhørende tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen kontrol over. Derfor kan vi heller ikke påtage os ansvaret for dette andet indhold. Sidens respektive udbyder eller operatør er altid ansvarlig for indholdet af de forbundne sider. De forbundne sider blev kontrolleret for mulige juridiske krænkelser på det tidspunkt, forbindelserne blev oprettet. Der blev ikke registreret uretmæssigt indhold på det tidspunkt, forbindelserne blev oprettet. Dog er det ikke rimeligt at udføre løbende inspektion af indholdet på de forbundne sider uden konkret indikation på en juridisk krænkelse. Vi fjerner øjeblikkeligt relevante links, hvis vi opdager, at de overtræder lovgivningen.

Verdensomspændende produkttilgængelighed

Denne webside kan indeholde oplysninger om Continental-produkter, som endnu ikke er tilgængelige i dit land. Sådanne oplysningers tilstedeværelse på denne webside er ikke et udtryk for Continental Dæk Danmark A/S's intention om at meddele, at produktet gøres tilgængeligt over hele verden. Spørg efter mere information hos din Continental-forhandler eller -repræsentant om fremtidige planer for produkter, der endnu ikke er tilgængelige for dig.

Varemærker og ophavsret

Varemærker og logoer (”varemærker”), der ses på disse websider, ejes af Continental Dæk Danmark A/S og dets datterselskaber. Ingen oplysninger på disse websider skal tolkes som tilladelse til at bruge varemærkerne. Dette kræver Continental Dæk Danmark A/S’s udtrykkelige, skriftlige samtykke. Uautoriseret brug af disse varemærker er strengt forbudt. Continental Dæk Danmark A/S vil gøre sin intellektuelle ejendomsret gældende over hele verden under den lovgivning, der gælder i de enkelte tilfælde.

Ophavsret © 2018 Continental Dæk Danmark A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Alle tekster, grafisk indhold, animationer, videoer, musik, lyde og andet materiale på disse websider er underlagt ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder hos Continental Dæk Danmark A/S og dets datterselskaber. Continental Dæk Danmark A/S ejer ophavsretten til udvælgelsen, koordineringen og opsætningen af materialerne på denne webside. Disse materialer må ikke kopieres til kommerciel brug eller distribution. De må heller ikke ændres eller videresendes til andre websider.