You are currently at our Macedonia website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Правна напомена

Користење на веб-страници, одговорност за производот

Информациите на овие веб-страници не се обврзувачки и се предвидени само за информативни цели. Информациите се само од информативен карактер и не претставуваат понуди како што е дефинирано во релевантните законски прописи. Подетални информации и условите на договорот може да се добијат од надлежниот овластен дилер. Во врска со презентираната стока не може да произлезе договор врз основа на информациите содржани на веб-страницата.

Информациите на овие веб-страници и производите и услугите опишани во неа можат да се менуваат или да се ажурираат од страна на компанијата Continental Adria pnevmatike d. o. o. во секое време без претходна напомена. Доколку не е поинаку наведено, веб-страниците на компанијата Continental Adria pnevmatike d. o. o. не содржат никакви гаранции или информации за карактеристиките кои создаваат одговорност од страна на компанијата Continental Adria pnevmatike d. o. o., експлицитно или имплицитно, вклучувајќи ги и во однос на тековната валидност, точноста, комплетноста и квалитетот на релевантните информации.

Компанијата Continental Adria pnevmatike d. o. o. не прифаќа никаква одговорност во врска со своите веб-страници. Со ова се исклучува обврската за каква било директна или индиректна загуба/штета, барања за надомест и/или последична штета од било кој вид и без оглед на правната основа, како резултат од вашиот пристап или користење на веб-страниците, особено вклучувајќи ја и вирусната инфекција на вашата компјутерска околина.

Постоењето и исполнувањето на обврските и одговорноста на компанијата Continental Adria pnevmatike d. o. o. за нејзините производи и услуги се регулираат исклучиво со соодветните договори склучени со неа во однос на стандардните услови што се во сила во компанијата Continental Adria pnevmatike d. o. o..

Известување за надворешни линкови

Нашата понуда содржи линкови до надворешни веб-страници кои припаѓаат на трети лица, над кои немаме влијание во врска со содржината. Според тоа, не можеме да прифатиме никаква одговорност за оваа друга содржина. Соодветниот провајдер или оператор на страницата е секогаш одговорен за содржината на поврзаните страници. Поврзаните страници се проверени за можни законски прекршоци во времето кога се креирани линковите. Незаконска содржина не е откриена во времето кога се креирани линковите. Меѓутоа, постојана истрага на содржината на поврзаните страници не е разумна без конкретна индикација за законски прекршок. Ние веднаш ќе ги отстраниме сите релевантни линкови ако се открие дека прекршуваат некаков закон.

Расположливост на производите ширум светот

Оваа веб-страница може да содржи информации за производите на компанијата Continental Adria pnevmatike d. o. o. кои уште не се достапни во вашата земја. Присуството на такви информации на оваа веб-страница не подразбира намера од страна на компанијата Continental Adria pnevmatike d. o. o. да објави дека производот ќе биде достапен ширум светот. Ве молиме, обратете се кај вашиот дилер или претставник на компанијата Continental Adria pnevmatike d. o. o. за повеќе информации во врска со идните планови за производи кои уште не се достапни за вас.

Трговски марки и авторски права

Трговските марки и логоа ("трговски марки") што се видливи на овие веб-страници се во сопственост на компанијата Continental Adria pnevmatike d. o. o. или на нејзините претставништва. Никаква информација од овие веб-страници не треба да се толкува како давање на лиценци или дозвола за користење на трговски марки. За ово е потребна изречна писмена согласност од страна на компанијата Continental Adria pnevmatike d. o. o.. Неовластеното користење на овие трговски марки е строго забрането. Компанијата Continental Adria pnevmatike d. o. o. ќе ги брани своите права на интелектуална сопственост низ целиот свет во согласност со законите што се применуваат во секој случај.

Авторско право © 2018 Continental Adria pnevmatike d. o. o.. Сите права задржани. Сите текстови, слики, графики, анимации, видеа, музика, звуци и други материјали на овие веб-страници се предмет на авторско право и други права на интелектуална сопственост на компанијата Continental Adria pnevmatike d. o. o. или на нејзините претставништва. Компанијата Continental Adria pnevmatike d. o. o. е сопственик на авторско право за избор, координација и уредување на материјалите на оваа веб-страница. Овие материјали не смеат да бидат копирани за комерцијална употреба или дистрибуција. Тие не смеат ниту да се менуваат ниту да се пренесуваат на други веб-страници.