You are currently at our Thailand (Thai) website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

ติดต่อเรา

บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่                                                                                                             

9 อาคาร จี ทาวเวอร์ ชั้น 16 โซนเซาท์วิง                                                             

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง                               

กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02-232-1825                                                                                         

แฟกซ์ 02-232-1840                                                                                             

อีเมล contact.th@conti.co.th