You are currently at our Thailand (Thai) website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

ประกาศทางกฎหมาย

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และความรับผิดจากผลิตภัณฑ์

ข้อมูลบนเว็บไซต์เหล่านี้ไม่มีผลผูกมัดและมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นเพียงการให้ข้อมูลทั่วไปและไม่ถือว่าเป็นการยื่นข้อเสนอตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมและเงื่อนไขสัญญาได้จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต สัญญาเกี่ยวกับสินค้าไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้โดยอ้างอิงข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์

ข้อมูลบนเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์รวมถึงการบริการที่อธิบายไว้นั้นอาจถูกแก้ไขหรือเพิ่มเติมโดย บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (เยอรมันนี) จำกัด เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และเว็บไซต์ของ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (เยอรมันนี) จำกัด ไม่รับประกันหรือรับรองในกรณีใดๆ ที่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (เยอรมันนี) จำกัด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม รวมทั้งในส่วนของความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน ความแม่นยำ ความครบถ้วนสมบูรณ์ และคุณภาพของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (เยอรมันนี) จำกัด ไม่ขอรับผิดชอบต่อการเข้าใช้งานเว็บไซต์ การรับผิดต่อความสูญเสีย/ความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม การเรียกร้องค่าชดเชยและ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าในประเภทใดตามกฎหมาย ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ รวมถึงการที่คอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัส จะถูกยกเว้นทั้งหมด

การมีอยู่และการปฏิบัติตามข้อผูกมัดและความรับผิดชอบของ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (เยอรมันนี) จำกัด สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของคอนติเนนทอล นั้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปร่วมกันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (เยอรมันนี) จำกัด ฉบับปัจจุบันที่บังคับใช้ในทุกกรณี

การสร้างลิงค์ภายนอกไปยังเว็บไซต์อื่น

ในกรณีที่เว็บไซต์ของเรามีการลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกอันเป็นของบุคคลที่สามซึ่งทางบริษัทไม่มีอำนาจในเนื้อหา ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว ผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลเพจมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเพจที่เชื่อมโยงเสมอ ในขณะสร้างลิงก์หน้าเพจที่เชื่อมโยงจะได้รับการตรวจสอบเพื่อหาการละเมิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น เนื้อหาที่ผิดกฎหมายจะไม่ถูกพบในขณะที่สร้างลิงก์ อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบเนื้อหาของหน้าเพจที่มีการเชื่อมโยงโดยไม่มีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนถึงการละเมิดกฎหมายนั้นไม่สมเหตุสมผล เราจะลบลิงก์ที่เกี่ยวข้องทันทีหากพบว่ามีการละเมิดกฎหมายใดๆ

ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์ทั่วโลก

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคอนติเนนทอลที่ยังไม่มีจำหน่ายในประเทศของคุณ การที่เว็บไซต์แสดงข้อมูลดังกล่าวไม่ได้หมายความว่า บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (เยอรมันนี) จำกัด ตั้งใจประกาศว่าผลิตภัณฑ์จะวางจำหน่ายทั่วโลก โปรดสอบถามตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนของคอนติเนนทอลเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการในอนาคตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่พร้อมให้บริการแก่คุณ

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้าและโลโก้ ("เครื่องหมายการค้า") ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เหล่านี้เป็นทรัพย์สินของ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (เยอรมันนี) จำกัด หรือบริษัทในเครือ ไม่มีข้อมูลใดในเว็บไซต์เหล่านี้ที่ตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตหรือยินยอมให้ใช้เครื่องหมายการค้า สำหรับเรื่องนี้จำเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (เยอรมันนี) จำกัด ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (เยอรมันนี) จำกัด จะอ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของตนทั่วโลกภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในทุกกรณี

ลิขสิทธิ์ © 2018 บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (เยอรมันนี) จำกัด สงวนสิทธิ์ข้อความ, รูปภาพ, กราฟิก, ภาพเคลื่อนไหว, วิดีโอ, เพลง, เสียง และเนื้อหาอื่นๆ บนเว็บไซต์เหล่านี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (เยอรมันนี) จำกัด และบริษัทในเครือ   บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (เยอรมันนี) จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการคัดเลือก การประสานงาน และการจัดเตรียมเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ ห้ามคัดลอกเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือแจกจ่าย ห้ามแก้ไขหรือส่งต่อไปยังเว็บไซต์อื่น