Aktualisht jeni në faqen tonë të internetit Albania. Gjithashtu mund të kaloni te një nga shumë vendndodhjet tona të tjera në mbarë botën
All locations

Njoftim mbi mbrojtjen e të dhënave

Continental Adria pnevmatike d. o. o. i përpunon të dhënat tuaja në kuadrin e përdorimit të faqes tonë të internetit të continental-pnevmatike.si dhe në përputhje me rregulloret përkatëse ligjore.

 

1. Të përgjithshme

Të dhënat personale që keni futur mblidhen, përpunohen dhe përdoren nga Continental Adria pnevmatike d. o. o. me qëllim të zbatimit të kontratës në kontekstin e përdorimit të faqes së internetit continental-pnevmatike.si nga ana juaj. Nëse kjo kërkohet në zbatimin e kontratës, të dhënat mund të përcillen në kompanitë e lidhura me Continental Adria pnevmatike d. o. o., në bazë të seksionit 15 dhe ligjit vijues gjerman për kompanitë aksionare, siç përcaktohet në rregullat e lidhjes së biznesit të kompanisë Continental.

Nëse lejohet dhe/ose kërkohet me ligj, të dhënat mund të vlerësohen për qëllime raportimi (p.sh. statistika).

Të dhënat tuaja do të mblidhen, përpunohen dhe përdoren në përputhje me rregulloret përkatëse të mbrojtjes së të dhënave (d.m.th. me pëlqimin tuaj).

Për të siguruar faqen e internetit (p.sh. mbështetje teknike), ne ofrojmë informacione për ofruesin tonë të shërbimit,

- Adobe Systems Software Ireland Ltd 4-6 RIVERWALK / DUBLIN 24 / IRLAND

Ofruesi i listuar mbledh dhe përpunon në emrin tonë (në bazë të një marrëveshjeje për përpunimin e të dhënave të porosisë) të dhënat tuaja personale, për aq sa kjo është e nevojshme për ekzekutimin e kontratës.

2. Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave

Continental Adria pnevmatike d. o. o. ruan të dhënat personale të përdoruesve të shërbimeve të faqes së internetit të kompanisë continental-pnevmatike.si vetëm nëse kjo ka marrë pëlqimin e tyre. Informacioni i vetëm i ruajtur ka të bëjë me datën dhe kohën e vizitës, faqet e vizituara, përdorimin e kursorit në faqen e përdorur të internetit, funksionet dhe faqen e internetit nga të cilat përdoruesi ka fituar qasje në faqet e internetit të kompanisë Continental. Adresa IP jepet në mënyrë anonime dhe përdoret vetëm për të caktuar një vendndodhje gjeografike në nivel qyteti. Continental Adria pnevmatike d. o. o. e përdor këtë informacion për të matur aktivitetin e faqes në internet, për të përpiluar statistika dhe për të përmirësuar shërbimet dhe informacionet e disponueshme përmes faqeve të internetit.

Të dhënat personale të përdoruesve përdoren vetëm për qëllimin e përpunimit të kërkesave në kontekstin e pëlqimit të shprehur ose në përputhje me rregulloret përkatëse për mbrojtjen e të dhënave. Në bazë të kërkesave ligjore, kompania Continental ka zbatuar rregulla globale, uniforme dhe të brendshme për mbrojtjen e të dhënave (Rregullat e lidhjes së biznesit),të cilat rregullojnë mbrojtjen e të dhënave tuaja personale.

Continental Adria pnevmatike d. o. o. i ruan të dhënat e futura në faqet e internetit ose të dhënat e paraqitura për procesin, p.sh. emrin, kompaninë, postën elektronike, adresën dhe numrin e telefonit, thjesht për komunikim personal vetëm me ju. Informacioni ruhet dhe/ose përdoret vetëm për qëllim të përpunimit të pyetjeve/interesit/pjesëmarrjes tuaj në lojën fituese. Të dhënat do të fshihen pas përfundimit të pyetjeve/interesit tuaj në qoftë se fshirja e tyre nuk është në kundërshtim me ndonjë detyrim ligjor për sa i përket mbajtjes së shënimeve.

3. Të drejtat në lidhje me të dhënat personale të një individi

3.1 Ju lutemi vini re se si subjekt i të dhënave, ju keni të drejtat e mëposhtme sipas Rregullores së Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (EU GDPR) në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale:

E drejta e informacionit sipas neneve 13 dhe 14 të GDPR të BE-së
E drejta e aksesit sipas nenit 15 të GDPR të BE-së
E drejta e korrigjimit sipas nenit 16 të GDPR të BE-së
E drejta e fshirjes sipas nenit 17 të GDPR të BE-së

E drejta për të kufizuar përpunimin në përputhje me nenin 18 të GDPR të BE-së

E drejta për transferimin e të dhënave sipas nenit 20 të GDPR të BE-së

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë, ju lutemi kontaktoni Përgjegjësin tonë për Mbrojtjen e të Dhënave me email në dataprotection@conti.de

3.2 Në përputhje me nenin 21 të GDPR të BE-së, ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë duke mbledhur, përpunuar/ruajtur dhe përdorur të dhënat tuaja personale. Ju duhet të anuloni pëlqimin tuaj me shkrim në adresën Continental Adria pnevmatike d. o. o., Zagrebška 104, 2000 Maribor, Slovenia ose me postë elektronike në adria@conti.de.

3.3 Personave tanë të autorizuar për mbrojtjen e të dhënave personale mund t'i shkruani për pyetjet ose ankesat tuaja në çdo kohë (gjithashtu me postë elektronike). Adresa e postës elektronike:  dataprotection@conti.de. Ju gjithashtu mund të kontaktoni autoritetet përkatëse për mbrojtjen e të dhënave në qoftë se ato janë në dispozicion.

4. Mbrojtja e të dhënave të ruajtura

Kompania jonë dhe ofruesit tanë të shërbimeve përdorin masa sigurie teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat personale që na keni dhënë nga manipulimi, humbja, shkatërrimi ose aksesi nga persona të paautorizuar. Masat e sigurisë po përmirësohen vazhdimisht dhe përshtaten me teknologjitë e fundit. Meqenëse informacioni i dorëzuar që nuk është koduar mund të shihet potencialisht nga palë të treta, dhe theksohet që transmetimi i sigurt nuk mund të sigurohet për të dhënat e transmetuara përmes internetit (p.sh. përmes postës elektronike). Prandaj, është më mirë të mos transmetoni të dhëna sensitive ose t'i transmetoni ato vetëm në lidhje të sigurt (SSL). Nëse pas hyrjes te faqet dhe skedarët ju kërkojnë informacion personal, ju lutem vini re se transferimi i një informacioni të tillë në internet mund të mos jetë i sigurt dhe ekziston rreziku që të dhënat tuaja të shihen dhe manipulohen nga persona të paautorizuar.

5. Kukit

Kur vizitoni faqen tonë/përdorni mjetet/shërbimet tona, informacioni mund të ruhet në kompjuterin tuaj në formën e kukive. Këto përdoren vetëm për të siguruar funksionimin e internetit. Kukit e tjera (p.sh. ato që kanë të bëjnë me përdorimin e faqes) krijohen vetëm me pëlqimin tuaj (shih Politikën e kukive). Ju gjithashtu mund t'i refuzoni kukit - mund ta zgjidhni këtë opsion në cilësimet e shfletuesit tuaj, por mbani në mend se mund të mos jeni në gjendje të përdorni plotësisht karakteristikat e ndryshme/mjetet/shërbimet e faqes.

6. Oracle Infinity

Kjo faqe përdor Oracle Infinity, një mjet për analizimin e faqes së kompanisë Oracle Infinity Inc. (në tekstin e mëtejmë, "Oracle Infinity"). Oracle Infinity në faqen tonë përdor kuki që janë krijuar vetëm me miratimin tuaj.
Informacioni i vetëm i ruajtur këtu ka të bëjë me datën dhe kohën e vizitës, faqet e vizituara, përdorimin e kursorit në faqe, funksionet dhe faqen e internetit nga të cilat përdoruesi ka fituar qasje në faqet e internetit të kompanisë Continental. Adresa juaj IP jepet në mënyrë anonime dhe përdoret vetëm për të caktuar një vendndodhje gjeografike në nivel qyteti. Kështu, identiteti i një vizitori individual të faqes në internet nuk mund të përcaktohet kurrë.

7. Google Analytics

Kjo faqe përdor Google Analytics, një mjet për analizimin e faqes në internet të kompanisë Google Inc. ("Google"). Google përdor kuki - skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj në mënyrë që faqja të mund të analizojë më lehtë se si përdoret. Informacioni i gjeneruar nga kukit në lidhje me përdorimin e faqeve nga ana juaj do t'i përcillet një serveri të Google në SHBA për ruajtje.

Në rast se anonimizimi i IP-së aktivizohet, Google do të heqë/ anonimizojë tetë vendet e fundit të adresës tuaj IP për shtetet anëtare të BE-së dhe shtetet e tjera palë në Marrëveshjen për Zonën Ekonomike Evropiane. Në raste të jashtëzakonshme, adresa juaj IP mund të transmetohet plotësisht në serverët e Google në SHBA, ku ato do të shkurtohen. Kjo faqe përdor anonimizimin aktiv të adresës IP. Google do të përdorë këtë informacion në emër të ofruesit të faqes së internetit për të vlerësuar përdorimin e faqes së internetit nga ana juaj, për të gjeneruar raporte aktiviteti në faqen e internetit për ofruesin e faqes së internetit dhe për të siguruar shërbime të tjera që lidhen me aktivitetin e faqes së internetit dhe përdorimin e internetit nga ofruesi i faqes së internetit.

Google nuk do ta lidhë adresën tuaj IP me ndonjë informacion që mund të ketë. Kukit në faqen tonë përdoren vetëm me pëlqimin tuaj. Në të njëjtën kohë ju mund të parandaloni që kukit të ruhen përgjithmonë duke bërë ndryshime të përshtatshme në cilësimet e shfletuesit tuaj, por vini re se kjo mund të mos ju lejojë të përdorni plotësisht funksionalitetin e plotë të kësaj faqeje. Ju gjithashtu mund të parandaloni Google që të mbledhë dhe të përdorë informacione (kuki dhe adresa IP) duke shkarkuar dhe instaluar modulin e shfletuesit të gjetur në http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Gjithashtu, kjo faqe interneti përdor veçoritë e mëposhtme të Google Analytics për paraqitjen e reklamave, që implementohen edhe përmes skedarëve të personalizimit:

  • Raportet demografike dhe të interesave të Google Analytics
  • Raportet e përshtypjeve në Google Display Network
  • rimarketing

Këto kapacitete raportimi na japin mundësinë të përdorim dhe të vlerësojmë të dhënat e reklamimit të Google sipas interesave dhe të dhënat e vizitorëve palë e tretë në Google Analytics. Të dhënat përfshijnë informacione të tilla si mosha, gjinia dhe interesat. Të dhënat demografike nuk i atribuohen një personi të caktuar.

Rimarketingu me Google Analytics për reklamim në internet: Reklamat tona shfaqen në faqe interneti të palëve të treta (duke përfshirë Google). Ne dhe palët e treta (duke përfshirë Google) ndajmë skedarët e personalizimit të palëve të para (të tilla si skedarët e personalizimit të Google Analytics) dhe skedarët e personalizimit të palëve të treta (të tilla si skedarët e personalizimit të DoubleClick) për të ofruar reklama në bazë të vizitave të mëparshme nga një përdorues në sajtin tonë për të përshtatur dhe optimizuar.

Kukit në faqen tonë përdoren vetëm me pëlqimin tuaj. Në të njëjtën kohë ju mund të parandaloni që kukit të ruhen përgjithmonë duke bërë ndryshime të përshtatshme në cilësimet e shfletuesit tuaj, por vini re se kjo mund të mos ju lejojë të përdorni plotësisht funksionalitetin e plotë të kësaj faqeje. Mund të zgjidhni gjithashtu të refuzoni opsionin e Google Analytics për shfaqjen e reklamave direkt nga Google dhe të personalizoni reklamat tuaja në Google Display Network duke vizituar cilësimet e reklamave  në https://www.google.com/settings/ads.

8.  Qualtrics

Kjo faqe interneti përdor Qualtrics: një zgjidhje lidhur me përvojën e klientit për të mbledhur përshtypje nga përdoruesit e faqes së internetit përmes anketave, për të përmirësuar produktet dhe shërbimet tona. Qualtrics nuk grumbullon asnjë informacion në faqet ku nuk është instaluar, dhe as nuk gjurmon apo mbledh informacione jashtë shfletuesit të faqes së internetit. Qualtrics mbledh të dhëna vetëm nëse ju plotësoni në mënyrë aktive një anketë përshtypjesh. Nëse dëshironi të merrni një kopje të të dhënave tuaja personale, ose t'i fshini ato, ju lutemi na kontaktoni. Për më shumë informacion, shikoni Politikën e privatësisë së Qualtrics në https://www.qualtrics.com/privacy-statement/ dhe politikën e sigurisë të Qualtrics në https://www.qualtrics.com/security-statement/ Për më shumë informacion mbi Qualtrics dhe Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR), vizitoni https://www.qualtrics.com/terms-of-service/.

9. Ndarja në rrjetet sociale: 

Duke përdorur funksionin "Ndaj" në faqen tonë, ju nuk e ndani informacionin tuaj personal me rrjetin social përkatës. Nëse ndani përmbajtje nga faqja jonë përmes profilit tuaj, përmbajtja dhe shtrirja e të dhënave të mbledhura nga këto rrjete nuk mund të ndikohet. Në këtë rast, zbatohen kushtet e përdorimit dhe politikat e privatësisë së rrjeteve sociale individuale.

10. iFraming:

Ne vendosim video në faqen tonë duke përdorur iFraming. Përmes iFraming, përmbajtja e faqes së palëve të treta mund të futet dhe shfaqet në pjesë të caktuara të faqes sonë.

Videot e mëposhtme të palëve të treta janë vendosur në faqen tonë:

YouTube:
Kjo faqe interneti që përdor video të vendosura me iFraming, menaxhohet nga YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SHBA.

Duke klikuar në video do të shfaqet logoja e YouTube. Njoftimi i YouTube mbi mbrojtjen e të dhënave mund të gjendet [këtu ]

Nëse vizitoni një nga faqet tona me video të vendosura, Internet Explorer do të lidhet automatikisht me serverin në rrjetin përkatës. Duke klikuar videon e vendosur, jeni duke lejuar komunikimin me faqet e internetit përkatëse dhe instalimin e kukive të tyre. Duke klikuar në videon e vendosur, informacioni në lidhje me vizitën tuaj në faqen tonë do të transmetohet automatikisht te menaxherët e tij dhe kukit do të instalohen.

Nëse jeni regjistruar në faqen në fjalë ndërsa vizitoni faqen tonë, informacioni i dhënë do të lidhet me llogarinë tuaj. Për të mos lejuar që rrjeti ta lidhë këtë informacion me llogarinë tuaj të përdoruesit, ju lutemi dilni nga rrjeti në fjalë përpara se të klikoni në video.

Edhe nëse nuk jeni regjistruar ose jeni regjistruar aktualisht në faqen në fjalë, menaxhimi i faqes mund të ruajë informacionin tuaj pasi të keni klikuar në video. Ne nuk kemi asnjë ndikim në instalimin e kukive të palëve të treta dhe vëllimin, përmbajtjen dhe metodën e përdorimit të informacionit të mbledhur nga faqja e internetit në fjalë. Shikoni politikën e privatësisë së faqes në fjalë për më shumë informacion.