Aktualisht jeni në faqen tonë të internetit Albania. Gjithashtu mund të kaloni te një nga shumë vendndodhjet tona të tjera në mbarë botën
All locations

Njoftim juridik

Përdorimi i faqeve të internetit, përgjegjësia për produktit

Informacioni në këto faqe interneti nuk është i detyrueshëm dhe përdoret vetëm për qëllime informative. Ato janë vetëm për qëllime informative dhe nuk përfaqësojnë ofertat siç përcaktohen në dispozitat ligjore përkatëse. Informacion më të detajuar dhe kushtet e kontratës ju mund t'i merrni tek tregtari përkatës i autorizuar. Kontrata në lidhje me mallrat e paraqitura nuk mund të bëhet në bazë të informacionit nga faqja e internetit.

Informacionin në këto faqe interneti dhe produktet dhe shërbimet e përshkruara në to, kompania Adria Continental pnevmatike d. o. o. mund t'i ndryshojë ose azhurnojë në çdo kohë pa njoftim. Nëse nuk shprehet shprehimisht diku tjetër, në faqen e internetit të kompanisë Continental Adria pnevmatike d. o. o. nuk jepet asnjë garanci ose informacion në lidhje me karakteristikat që mund t'i shkaktojnë përgjegjësi kompanisë Continental Adria pnevmatike d. o. o., qoftë e shprehur në mënyrë eksplicite apo të nënkuptuar, duke përfshirë në lidhje me vlefshmërinë aktuale, saktësinë, plotësinë dhe cilësinë e informacionit në fjalë.

Continental Adria pnevmatike d. o. o. nuk mban asnjë përgjegjësi në lidhje me faqet e saj të internetit. Është e përjashtuar nga përgjegjësia për çfarëdo humbje/dëmtim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, pretendime për dëme dhe/ose dëme pasuese të çdo lloji, pavarësisht nga baza ligjore që rezulton nga hyrja juaj në ose përdorimi i faqes tonë të internetit, në veçanti infektimi i kompjuterit tuaj nga viruset.

Ekzistenca dhe përmbushja e detyrimeve dhe përgjegjësive të kompanisë Continental Adria pnevmatike d. o. o. për produktet dhe shërbimet e Continental rregullohen ekskluzivisht nga marrëveshjet kontraktuale të lidhura në lidhje me ta në lidhje me versionin e tanishëm të kushteve standarde të kompanisë Continental Adria pnevmatike d. o. o., të cilat janë përdorur në secilin rast.

Njoftim për lidhje të jashtme

Oferta jonë përmban lidhje me faqe të jashtme interneti të palëve të treta me përmbajtje në të cilat ne nuk mund të ndikojmë. Prandaj, për këtë përmbajtje nuk mund të marrim përgjegjësi. Për përmbajtjen e faqeve të internetit ku të çojnë lidhjet janë gjithmonë përgjegjës ofruesit ose menaxhuesit e tyre. Pas krijimit të lidhjes me faqet e internetit, këto të fundit janë rishikuar në lidhje me shkeljet e mundshme ligjore, por monitorimi i vazhdueshëm i përmbajtjes së faqes së lidhur nuk është i arsyeshëm pa ndonjë referencë konkrete të shkeljeve ligjore. Lidhjet që shkelin ndonjë ligj do të hiqen menjëherë.

Disponueshmëria e produkteve në të gjithë botën

Kjo faqe interneti mund të përmbajë informacion në lidhje me produktet Continental që nuk janë ende në dispozicion në vendin tuaj. Prania e një informacioni të tillë në këtë faqe interneti nuk do të thotë se kompania Continental Adria pnevmatike d. o. o. synon të njoftojë se produkti do të jetë në dispozicion në të gjithë botën. Për më shumë informacion në lidhje me planet e ardhshme për produktet që nuk janë në dispozicion, pyesni shitësin ose përfaqësuesin e Continental.

Markat tregtare dhe të drejtat e autorit

Markat tregtare dhe logot ("marka tregtare") të vendosura në këtë faqe interneti janë pronë e kompanisë Continental Adria pnevmatike d. o. o. ose filialeve të saj. Asnjë informacion në këtë faqe interneti nuk duhet të interpretohet si dhënie e licencave ose lejeve për të përdorur markat tregtare. Për këtë kërkohet miratimi i shprehur me shkrim i kompanisë Continental Adria pnevmatike d. o. o. Përdorimi i paautorizuar i këtyre markave tregtare është rreptësisht i ndaluar. Kompania Continental Adria pnevmatike d. o. o. në çdo rast do të ushtrojë të drejtat e saj të pronësisë intelektuale në të gjithë botën në përputhje me ligjet në fuqi.

E drejta e autorit © 2018 Continental Adria pnevmatike d. o. o.. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Për të gjithë tekstet, imazhet, grafikët, animacionet, videot, muzikën, tingujt dhe materialet e tjera në këtë faqe interneti  janë të vlefshme të drejtat e autorit dhe të drejta të tjera të pronësisë intelektuale të kompanisë Continental Adria pnevmatike d. o. o.. dhe filialeve të saj. Continental Adria pnevmatike d. o. o. është pronari i të drejtave të autorit për përzgjedhjen, koordinimin dhe rregullimin e materialeve në këtë faqe interneti. Këto materiale nuk lejohen të kopjohen për përdorim komercial ose shpërndarje. Ato gjithashtu nuk lejohen të ndryshohen apo të kalohen në faqe të tjera interneti.