# Technológia a inovácie

Zodpovedné získavanie prírodného kaučuku spoločnosťou Continental

Zistite viac o plánoch spoločnosti Continental v oblasti udržateľného a zodpovedného získavania prírodného kaučuku.

Tire made from PET bottles

Spoločnosť Continental sa dlhodobo aktívne usiluje o to, aby boli jej globálne dodávateľské reťazce transparentnejšie a udržateľnejšie. Snažíme sa o konkrétne zlepšenia prostredníctvom holistického prístupu. Preto vyvíjame širokú škálu aktivít, aby sme najneskôr do roku 2050 získavali všetky suroviny zodpovedne. Do roku 2030 chceme všetok prírodný kaučuk, ktorý používame, získavať z udržateľných zdrojov.

Spoločnosť Continental považuje prírodný kaučuk za trvalo udržateľne získaný, ak boli na základe nášho definovaného systému náležitej starostlivosti posúdené, monitorované a minimalizované environmentálne a sociálne riziká a riziká v oblasti ľudských práv v celom dodávateľskom reťazci prírodného kaučuku od priamych a nepriamych dodávateľov  až po drobných pestovateľov.

Sme presvedčení, že len spoluprácou so všetkými zainteresovanými stranami môžeme zmierniť riziká a negatívne vplyvy na pracovníkov, komunity, lesy, biodiverzitu a poľnohospodársku pôdu. Preto sa zapájame do rôznych projektov v rámci pneumatikárskeho priemyslu aj mimo neho, ako je napríklad náš projekt udržateľného získavania prírodného kaučuku.

V oblasti udržateľnosti sme si stanovili ambiciózne ciele:

 • Najneskôr do roku 2050 budú naše pneumatiky vyrábané zo 100 % udržateľných materiálov.
 • Najneskôr do roku 2050 bude náš dodávateľský reťazec týkajúci sa pneumatík 100 % uhlíkovo neutrálny.
Rubber trees

Definícia zodpovedne získaného prírodného kaučuku

Pre spoločnosť Continental je zodpovedne získaný prírodný kaučuk obnoviteľný zdroj s transparentným dodávateľským reťazcom, ktorý sa získava zodpovedne prostredníctvom mechanizmu náležitej starostlivosti s cieľom dodržiavať ľudské práva, minimalizovať vplyv na životné prostredie, zlepšiť živobytie a produktivitu komunít a zároveň mať spravodlivý a rovnocenný hodnotový reťazec.

 • Dodržiavanie pracovného práva
 • Rozmanitosť a začleňovanie
 • Dostatočná a bezpečná konzumácia potravín a vody
 • Rešpektovanie práv na využívanie pôdy
 • Žiadne korupčné správanie
 • Žiadne odlesňovanie
 • Ochrana zdrojov s vysokou ochranárskou hodnotou a vysokým obsahom uhlíka
 • Bezodpadové hospodárstvo
 • Žiadne používanie škodlivých chemikálií
 • Efektívne využívanie prírodných zdrojov
 • Uhlíková neutralita v celom dodávateľskom reťazci
 • Spravodlivé rozdelenie nákladov a príjmov v celom hodnotovom reťazci
 • Úplná transparentnosť
 • Hĺbková kontrola od farmy až po továreň
 • Nástroje na sanaciu/ migráciu
 • Zapojenie zainteresovaných strán

Nástroje a metódy, ktoré spoločnosť Continental používa na zabezpečenie zodpovedného získavania prírodného kaučuku

Natural rubber is considered "responsibly sourced" by Continental if, based on our due diligence approach, risks have been minimized at the various levels of our supply chain. In our due diligence system, we have defined minimum criteria in accordance with the GPSNR (Global Platform for Sustainable Natural Rubber) that must be met in order for a natural rubber to be classified as "responsibly sourced rubber". Our due diligence system includes several processes and tools aimed at assessing, mitigating and monitoring environmental, social and human rights-related risks for direct and indirect suppliers (upstream supply chain) all the way to smallholders. These tools include our Sustainable Natural Rubber Purchasing Policy, digital risk analysis systems, and verified self-disclosure procedures.
Ako zakladajúci člen Globálnej platformy pre trvalo udržateľný prírodný kaučuk (GPNSR) se společnost Continental také aktivně podílí na vývoji globálních směrnic pro udržitelný přírodní kaučuk a důsledně implementuje dohodnuté směrnice.

Zásady udržateľného získavania prírodného kaučuku  spoločnosti Continental stanovujú jasné zodpovednosti a záväzky pre všetkých našich partnerov v celom hodnotovom reťazci prírodného kaučuku.

Spoločnosť Continental používa systémy digitálnej analýzy rizík na zabezpečenie súladu s definovanými zásadami príslušnej politiky obstarávania. V prípade všetkých priamych a centrálne riadených dodávateľov (úroveň 1) posudzujeme riziká v oblasti ľudských práv, životného prostredia a etiky v obchodných a nákupných procesoch našich dodávateľov, a to predovšetkým na základe overených vlastných údajov s pomocou partnerov - tretích strán.

The Green Tire Concept

S cieľom zvýšiť transparentnosť a udržateľnosť svojich dodávateľských reťazcov sa spoločnosť Continental aktívne zapája do rôznych spoločných priemyselných projektov s konkurentmi a zainteresovanými stranami. Napríklad spoločnosť Continental a jej partneri (Michelin, SMAG) už v roku 2019 predstavili ako hnaciu silu inovácií v odvetví prírodného kaučuku založenie spoločného podniku Rubberway na digitálnu analýzu rizík v dodávateľskom reťazci na vyššej úrovni (úroveň 1 - úroveň X).

Od roku 2018 sme zapojení do spoločného projektu s nemeckou agentúrou pre rozvojovú pomoc GIZ  v Západnom Kalimantane na Borneu v Indonézii, ktorého cieľom je predchádzať rizikám udržateľnosti. Drobní pestovatelia v odvetví prírodného kaučuku sú vyškolení v pestovaní vysokokvalitnej suroviny v súlade s jasne definovanými kritériami udržateľnosti. Cieľom je zlepšiť príjem účastníkov projektu prostredníctvom kvalitnejšieho prírodného kaučuku.

Naši vysokokvalifikovaní odborníci už mnoho rokov skúmajú inovatívne udržateľné materiály, ako je napríklad prírodný kaučuk z púpavy. Hlavným cieľom projektu Taraxagum je v budúcnosti prestať dovážať prírodný kaučuk výlučne z tropických oblastí a vyrábať ho čo najbližšie k továrňam na výrobu pneumatík, aby sa zabránilo pokračujúcemu odlesňovaniu a znížili sa emisie CO2 spôsobené dlhou prepravou.

Taraxagum map

Spolu so spoločnosťou Security Matters (SMX),  ktorá sa zameriava na digitalizáciu reálnych údajov v rámci technológie blockchain, pracujeme na vývoji a testovaní technológie označovania prírodného kaučuku. Táto špeciálna technológia označovania, ktorú partneri projektu ďalej vyvinuli na použitie v prírodnom kaučuku, má v budúcnosti prispieť k ešte väčšej transparentnosti a vysledovateľnosti v celom hodnotovom reťazci výroby pneumatík a výrobkov z technickej pryže spoločnosti Continental.

Použitie značkovacích prostriedkov, ktoré sú vybavené špeciálnymi bezpečnostnými prvkami, umožňuje neviditeľné označenie prírodného kaučuku informáciami o jeho presnom zemepisnom pôvode. Pomocou špeciálnych čítacích zariadení a špeciálne vyvinutého softvéru možno kedykoľvek získať informácie o prírodnom kaučuku a určiť jeho presný pôvod. V rámci industrializácie tejto technológie by bolo možné prepojiť technológiu označovania s technológiou blockchain, o ktorej je známe, že je mimoriadne odolná voči falšovaniu.

S okamžitou platnosťou bude spoločnosť Continental časť svojich nákupov prírodného kaučuku realizovať prostredníctvom novej digitálnej obchodnej platformy, aby zabezpečila väčšiu transparentnosť a udržateľnosť v dodávateľskom reťazci prírodného kaučuku. Nová platforma HeveaConnect overuje kľúčové aspekty udržateľného dodávateľského reťazca a zabezpečuje dodržiavanie pravidiel prostredníctvom transparentnosti a konkrétnych podmienok. Účastníkom trhu poskytuje štandardizované informácie o kvalite, vysledovateľnosti a dodržiavaní sociálnych a environmentálnych noriem, ako aj informácie o priemerných predajných cenách.

Kam ďalej?