Momentálne sa nachádzate na webovej stránke pre Slovakia. Môžete tiež prejsť na jednu z našich ďalších lokalít po svete.
All locations

Právne informácie

Používanie webových stránok, zodpovednosť za škody

Informácie na týchto webových stránkach nie sú záväzné a sú uvedené len na účely informovanosti. Majú len informačnú povahu a nepredstavujú ponuky podľa definícií v príslušných právnych predpisoch. Ďalšie podrobné informácie a zmluvné podmienky získate prostredníctvom príslušného autorizovaného predajcu. Nie je možné, aby na základe informácií obsiahnutých na webovej stránke vznikol zmluvný vzťah týkajúci sa predstavených tovarov.

Informácie na týchto webových stránkach a produkty a služby popísané na nich môžu byť zmenené alebo aktualizované spoločnosťou Continental Barum s.r.o. kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak, webové stránky spoločnosti Continental Barum s.r.o. neobsahujú žiadne záruky ani informácie o charakteristických vlastnostiach, ktoré by viedli k vzniku zodpovednosti spoločnosti Continental Barum s.r.o., či už výslovne alebo implicitne, a to aj pokiaľ ide o aktuálnu platnosť, presnosť, úplnosť a kvalitu príslušných informácií.

Spoločnosť Continental Barum s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti s svojimi webovými stránkami. Zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame straty/škody, nároky na kompenzáciu a/alebo následne vzniknuté škody akéhokoľvek druhu a na základe akéhokoľvek právneho nároku, ktoré vyplývajú z prístupu alebo použitia webových stránok, a najmä v súvislosti s infikovaním vášho počítačového prostredia vírusmi, je týmto vylúčená.

Existencia a plnenie záväzkov a zodpovednosť spoločnosti Continental Barum s.r.o. za produkty a služby spoločnosti Continental sa riadia výlučne príslušnými zmluvnými dohodami, ktoré boli s ňou uzavreté v súvislosti so súčasnou verziou platných štandardných podmienok spoločnosti Continental Barum s.r.o., ktoré sú použiteľné v každom prípade.

Oznámenie o externých odkazoch

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé internetové stránky patriace tretím stranám, na ktorých obsah nemáme žiaden vplyv. Preto ani nemôžeme prijať žiadnu právnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok vždy zodpovedá ich príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ. Pri vytváraní odkazov sme skontrolovali, či tieto odkazované stránky prípade neporušujú právne predpisy. V tom čase sme nezistili žiaden nezákonný obsah. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok však bez konkrétnych náznakov porušenia právnych predpisov nie je odôvodnená. Príslušné odkazy bezodkladne odstránime, ak sa zistí, že porušujú akékoľvek právne predpisy.

Celosvetová dostupnosť produktov

Táto webová stránka môže obsahovať informácie o produktoch spoločnosti Continental, ktoré ešte nie sú dostupné vo vašej krajine. Existencia takýchto informácií na tejto webovej stránke neimplikuje úmysel zo strany spoločnosti Continental Barum s.r.o. oznámiť, že produkt bude k dispozícii na celom svete. Kontaktujte vášho predajcu ale zástupcu spoločnosti Continental alebo jej zástupcu, ktorý vám poskytne bližšie informácie o budúcich plánoch týkajúcich sa produktov, ktoré pre vás nie sú ešte dostupné.

Ochranné známky a autorské práva

© Copyright 2023 Continental.

Spoločnosť Continental si vyhradzuje všetky práva na svoje ochranné známky, obchodné označenia, názvy diel a/alebo akýkoľvek iný druh svojho duševného vlastníctva vyobrazeného a/alebo použitého na týchto webových stránkach. Nič na týchto webových stránkach nemožno vykladať ako udelenie akejkoľvek licencie alebo iného práva na použitie akéhokoľvek duševného vlastníctva vlastnené spoločnosťou Continental. Akékoľvek duševné vlastníctvo vlastnené spoločnosťou Continental možno použiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Continental, pokiaľ to nie je prípustné podľa platných zákonov.

Continental znamená Continental Aktiengesellschaft, Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Nemecko a akákoľvek právnická osoba, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda, je priamo alebo nepriamo ovládaná spoločnosťou Continental Aktiengesellschaft alebo je s ňou pod spoločnou kontrolou, ak taká kontrola existuje. „Kontrola“ znamená priame alebo nepriame vlastníctvo viac ako 50 % hlasovacích práv alebo kapitálu takej právnickej osoby.